Strona główna

Uwaga! Strona nie jest obecnie aktualizowana. Wszystkie bieżące informacje o działalności Fundacji Noga w Łapę i Ptasiego Patrolu znajdziecie na naszych stronach na Facebook. Poniżej naszej ostatnie wpisy na tej platformie społecznościowej.


SZUKAMY ŚWIADKÓW PRACY EKIPY ALPINISTYCZNEJ!▪️Szukamy świadków pracy ekipy alpinistycznej na os. Piaski na warszawskich Bielanach w okresie od 1 lipca 2021 do 30 kwietnia 2022 ROKU. ▪️Widział_ś alpinistów zakładających kratki na otworach wentylacyjnych, prosimy, napisz do nas na priv.▪️18 kwietnia odbędzie się już trzecia rozprawa sądowa w sprawie o nielegalne zniszczenie siedlisk ptaków poprzez założenie kratek na otwory wentylacyjne w blokach mieszkalnych. Obwiniony pracownik działu technicznego spółdzielni uporczywie nie przyznaje się do winy. ▪️Sprawa z zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (z interwencji Fundacja Noga w Łapę) zakończyła się wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza orzekającym pracownika spółdzielni winnym. Na podstawie zeznań świadków i materiału dowodowego Sąd skazał obwinionego na grzywnę w wys. 2000 zł (+ koszty sądowe). Pracownik WSM jednak próbuje się wybielić. ▪️Fakty są takie, że siedliska były, a ich nie ma, a cała sprawa jest przez nas bardzo dobrze udokumentowana.▪️Szczegóły w postach podlinkowanych w komentarzach ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
UWAGA! Ptasie gniazda zagrożone wymianą latarni!🚧💡 Zarząd Dróg Miejskich Warszawa i Zakład Remontów i Konserwacji Dróg rozpoczęły wymianę starych słupów oświetleniowych w bielańskiej części ul. Broniewskiego. W niektórych latarniach są gniazda prawnie chronionych ptaków. W styczniu 2022 r. od dyr. Renata Kuryłowicz otrzymałyśmy pisemne zapewnienie, że prace będą toczyły się pod nadzorem ornitologa i zgodnie z obowiązującym prawem. Pismo zamieszamy w galerii, a nasze archiwalne posty w komentarzach.Jesienią 2021 r. ZDM otrzymał dziś od nas pismo z przykładami latarni zasiedlonych przez ptaki na obszarze naszego Miasta, oraz informację o ustawowym obowiązku nałożenia właściwej ochrony na ptaki i zapewnienia im siedlisk zastępczych - skrzynek lęgowych. (w Poznaniu są latarnie z wbudowanymi już budkami! - fot. w albumie) Link do pisma w komentarzu. ⚖️ Jako jednostka miasta ZDM powinien służyć za publiczny przykład respektowania prawa. Jak będzie? Zobaczymy.⚠️ Przypominamy do znudzenia: zwierzęta, rośliny i grzyby oraz ich siedliska (pojęcie szersze niż gniazda) prawo chroni cały rok, a jeżeli inwestycja musi nieuchronnie złamać zakazy zawarte w aktach prawnych, musi odbyć się to za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Stoją za nią różne warunki, w tym nadzór przyrodniczy i kompensacja za zniszczone siedliska. 🚦 W piśmie pokazałyśmy też rozwiązanie z Poznania, gdzie kilka lat temu ustawiono latarnię z wbudowanymi komorami lęgowymi. Podziałało!Presja urbanizacji powoduje, że dzikie zwierzęta wybierają na swoje siedliska coraz więcej nietypowych miejsc. Miejska infrastruktura coraz częściej staje się naturalnym miejscem bytowania ptaków, gdzie odbywają lęgi, odpoczywają, nocują, chronią przed niebezpieczeństwem, hibernują. Budynki - bardzo różne, nowe i stare, wysokie i niskie - garaże, biurowce, drapacze chmur, w tym pałac Kultury, potrzebujemy nauczyć się traktować te miejsca tak samo, jak drzewa, krzewy, lasy, mokradła... Możemy się zgodzić, że latarnie nie są najbezpieczniejszymi miejscami do życia dla ptaków, ale nie mamy prawa do eksmisji, i tym bardziej wypada oddać te miejsca w formie skrzynek lęgowych.Fot. Dzika Ochota, Marta Dzyr Ultra Architects Renata MarkowskaCC: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa Dla Klimatu Razem dla Bielan OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Zielone Mazowsze Infoulice Warszawa Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Niewitecka Radna m.st. Warszawy Grzegorz Walkiewicz Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Kochany wróbel Krystian Lisiak - Radny Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski Razem dla Bielan Piotr Walas Monika Szadkowska Anna Amsterdamska Urząd Dzielnicy Bielany Urszula Sara Zielińska Magdalena Biejat Towarzystwo Przyrodnicze "Kawka" W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokatki Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletta Kulesza Lipa warszawska ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
*Wasze 1,5% pozwoli nam opłacić prawników podczas kolejnych spraw* ** Szukamy świadków kratowania otworów wentylacyjnych w blokach WSM Piaski na przełomie 2021/2022 roku (praca ekipy alpinistycznej). Dziękujemy Wam za liczną obecność na sali sądowej podczasdrugiej rozprawy ws. o zniszczenie ptasich siedlisk poprzez założenie kratek na otwory wentylacyjne. Nie uszła ona uwadze sędziego i obwinionego. Zainteresowanie społeczne ma naprawdę ogromne znaczenie, zwłaszcza w takich trudnych sprawach, jak łamanie przepisów wobec zwierząt. Dziękujemy Hanna Żelichowska i Ryszard, Magdalena Mrozowska (na fot.), Marta Żylska, Wioletta Kulesza, Renata Markowska oraz Zosi Oy za niezawodną obecność i wsparcie, jakie od Was otrzymałyśmy. Dziękuję też wszystkim tym, którzy bardzo chcieli przyjść, ale zatrzymały ich ważne życiowe zadania. Wasza otucha jest tak samo ważna! Jeśli chcecie nadal być z nami, przyjdźcie 18 kwietnia na 9.00 do sali rozpraw.Rola publiczności jest naprawdę ogromna. Następna rozprawa 18 kwietnia o 9.00. Przyjdziecie? To niestety nie była ostatnia rozprawa. Obwiniony idzie w zaparte, ciągle utrzymując, że po remoncie w 2019 roku żadne prace nie były prowadzone. Zastanawiamy się przeto, jak to się stało, że otwory wentylacyjne, z których korzystały ptaki, zostały zasłonięte kratkami. Sąd wzywa kolejnych świadków. Wczorajsze zeznania ornitologa, który po naszej interwencji podczas remontu w 2019 zrobił rzetelną ekspertyzę, wykazującą łącznie 18 siedlisk wróbli i jerzyków, potwierdziły, że pracownik WSM Piaski został powiadomiony o warunkach prowadzenia dalszych prac oraz o obowiązku uzyskania zezwolenia RDOŚ na zniszczenie siedlisk, w razie zamiaru założenia kratek na otwory wentylacyjne, z których korzystały ptaki. Świadek zeznał też, że wraz z ekspertyzą dostarczył WSM Piaski wypełniony wniosek do RDOŚ (wiemy od organu, że wniosek nie został złożony). Ornitolog potwierdził również, że po remoncie nikt z administracji nie kontaktował się z nim z prośbą o nadzór ornitologiczny podczas zamykania siedlisk. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
UWAGA BARDZO PILNE!!! Piszmy dziś! Zostały 2 godziny! Wyślij gotowca bagna.pl (link w komentarzu) Do północy trwają konsultacje nowego Programu Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego, na które MRiRW dało zaledwie 4 dni robocze (!). W nim zapis de facto umożliwiający „tworzenie nowych urządzeń melioracji oraz rozbudowę, przebudowę i odtwarzanie istniejących urządzeń melioracji wodnych” we wszystkich wariantach programów rolnośrodowiskowych. Zapis jest sprytnie zawoalowany jako pozorny wyjątek, ale jeśli wejdzie w życie – sprawi, że program rolnośrodowiskowy z narzędzia ochrony siedlisk i gatunków stanie się narzędziem umożliwiającym meliorowanie wszystkich torfowisk w Polsce – zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. Poniżej wyjaśniamy szczegóły zapisu i zamieszczamy instrukcję jak w trybie natychmiastowym zaprotestować przeciwko niemu w ramach konsultacji społecznych (odpowiednie linki w pierwszym komentarzu). CO TRZEBA ZROBIĆ?06.03.2023 trzeba wysłać na adres [email protected] lub wpisać na stronie konsultacji (link w komentarzu) następujący tekst:UWAGI do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Nr 461)Domagam się usunięcia z projektu ww. Rozporządzenia zapisów:1. Załącznik 2, punkt I.1.4 podpunkt a): " a) nie są zakazane w ramach planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionego dla danego obszaru Natura 2000" oraz2. Załącznik 2, punkt I.8.3 podpunt a): “a) nie są zakazane w ramach planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionego dla danego obszaru Natura 2000”.Wyjaśnienie do składanej uwagi:Pozostawienie tych zapisów może doprowadzić do wielkoskalowego marnotrawienia środków publicznych na odwadnianie terenów mokradłowych, prowadzące często do bezpowrotnej utraty ich wartości przyrodniczych.W projekcie Rozporządzenia, dla wszystkich wariantów w ramach interwencji 1 i 2 (czyli: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska – wymogi kluczowe, torfowiska – wymogi kluczowe i uzupełniające, ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka), ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego, ochrona siedlisk lęgowych wodniczki, ochrona siedlisk lęgowych derkacza) zarówno na obszarach Natura 2000 jak i poza nimi, wpisano następujący wymóg (Załącznik 2, punkt I.1.4 oraz punkt I.8.3):“zakaz tworzenia nowych urządzeń melioracji wodnych oraz rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba, że takie działania:a) nie są zakazane w ramach planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionego dla danego obszaru Natura 2000 lubb) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone, szczegółowo określone i uzasadnione przez eksperta przyrodniczego;”W związku z tym, że (1) plany zadań ochronnych z zasady nie zawierają zapisów o zakazach, a jedynie o wymogach konkretnych działań oraz (2) poza obszarami Natura 2000 nie ma żadnych PZO, to ww. zapis PRŚK umożliwia nowe melioracje i rozbudowę, odtwarzanie starych melioracji na wszystkich torfowiskach i innych siedliskach objętych dopłatami rolnośrodowiskowo-klimatycznymi (może poza nielicznymi przypadkami w rezerwatach). Taki zapis jest zatem sprzeczny z samą ideą PRŚK jako instrumentu ochrony przyrody i środowiska, a także ze zobowiązaniami Polski do ochrony siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
***przekaż nam 1,5% na walkę o prawa ptaków przed sądem*** KRS 0000350788Przyjdź JUTRO na rozprawę sądową w obronie prawa ptaków do życia w mieście. Spotkajmy się na sali sądowej, by pokazać, jak ta sprawa jest ważna dla prawa do życia zwierząt w bliskim sąsiedztwie człowieka. Niech ptaki wiedzą, że mają nas po swojej stronie 🙂Jutro, 6 marca (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym dla W-wy Żoliborza na Kocjana 3, w sali 1137 (I p.) odbędzie się rozprawa, w której przed sądem staje pracownik spółdzielni, obwiniony o spowodowanie zniszczenia siedlisk ptaków przez założenie kratek na otworach wentylacyjnych w bloku mieszkalnym. Sąd już ukarał sprawcę zaocznie, ale ten złożył wniosek o rozprawę.Na ziemi wyrzucone gniazda, ptaki gorączkowo karmiące pisklęta między rusztowaniami i w hałasie maszyn, ich domy zniszczone bez zezwoleń i bez żadnej rekompensaty. Tak wyglądał remont prowadzony na warszawskich Bielanach. Pokażmy, że chcemy dla ptaków lepszego życia w naszym mieście.Więcej o sprawie - link w komentarzu.Dojazd: bus 147 lub 320 z Metra Bemowo (przystanek Kocjana-Sądy) albo tramwaj 20, bus 167, 220 do przystanku KocjanaPinezka w komentarzu Twój 1,5 % wspiera naszą pracę dla ochrony miejskich ptaków. Dziękujemy! Fundacja Noga w łapę KRS 0000350788. Do zobaczenia!W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokatki Prawnicy na Rzecz Zwierząt Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletta KuleszaDzika Ochota Ptaki w Mieście Towarzystwo Przyrodnicze "Kawka" Stowarzyszenie Przyrodników OstojaStowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Bez 1,5% z waszych podatków działania Fundacja Noga w Łapę dla ptaków i nietoperzy w budynkach oraz dla innych potrzebujących zwierząt nie byłyby możliwe.Jesteśmy dumne z rekomendacji mec. Karoliny Kuszlewicz, która zapoczątkowała w naszym kraju poważną debatę o podmiotowości zwierząt i o odzwierciedleniu jej w prawie, ciągle nas uczy, jak powinniśmy rozumieć empatię wobec słabszych, aby było dla nich więcej miejsca w świecie człowieka. Wraz z mec. Karoliną doprowadziłyśmy do skazania sprawców niehumanitarnego traktowania karpi podczas grudniowej sprzedaży. Był to pionierski proces, zakończony bezprecedensowym wyrokiem. Trwał on 10 lat i przetarł drogę do realnej ochrony zwierząt, którą gwarantuje im prawo.Odwiedzajcie blog W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokatki, zainteresujcie się Szkoła Dobrego Prawa oraz śledźcie żywą aktywność medialną mec. Kuszlewicz.Dziękujemy, że nas wspieracie!Nasz cały, kilkuosobowy zespół pracuje totalnie wolontariacko, a 1,5 % jest najpoważniejszym zastrzykiem środków na pracę Fundacji🪷Teraz potrzebujemy waszych "procentów" bardziej niż kiedykolwiek. 🪷 Przeznaczymy je dla prawniczek i prawników, którzy będą z nami pracowali przy założonych przez nas sprawach o zabijanie zwierząt - ptaków i nietoperzy - i niszczenie im siedlisk podczas remontów, zaskarżających nieuczciwe ekspertyzy, które narażają ptaki na śmierć i bezpowrotną utratę domów.🪷 Potrzebujemy też rozwijać się technologicznie. Sprzęt foto starzeje się, bo mocno go eksploatujemy, wykonując terabajty dokumentacji siedlisk i łamania prawa na placach budowy. Zdjęcia są podstawą każdej naszej interwencji. 🪷Rozsypały się nam lornetki. Od pół roku nie stać nas na odbiór ich z serwisu. Zbieramy też na kamerę termowizyjną, żeby skuteczniej wykrywać i chronić nietoperze.🪷 Fundacja Noga w Łapę ma też na utrzymaniu bezdomne zwierzęta - psy i koty odebrane interwencyjnie, porzucone na ulicach. Opłacamy sterylizację, leczenie i hotele, w których mają czułą i fachową opiekę.🪷Nie mając własnych samochodów środki przeznaczamy też na taksówki lub zwrot kosztów paliwa dla dobrych ludzi, którzy nas podwożą w miejsce interwencji, kiedy odbywa się ona poza Warszawą.🪷 Wpływy z rozliczeń podatkowych od wielu lat są jedynym poważnym dochodem Fundacja Noga w Łapę.Prosimy o pamięć o nas przy wypełnianiu deklaracji PIT.Dziękujemy! ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Dobra wiadomość! OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na zlecenie RDOŚ w Warszawie - wykonana ekspertyzę oceniającą stan populacji lęgowej gawrona na terenie m. Warszawa, Radom, Ciechanów, Siedlce, Mińsk Maz., Garwolin, Nasielsk i Żyrardów. Dane pozyskane w wyniku tej ekspertyzy pozwolą na SKUTECZNĄ OCHRONĘ POPULACJI GAWRONA!Termin realizacji projektu lipiec 2023. CC: Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Nasz cały, kilkuosobowy zespół pracuje totalnie wolontariacko, a 1,5 % jest najpoważniejszym zastrzykiem środków na pracę Fundacji🪷Teraz potrzebujemy waszych "procentów" bardziej niż kiedykolwiek. 🪷 Przeznaczymy je dla prawniczek i prawników, którzy będą z nami pracowali przy założonych przez nas sprawach o zabijanie zwierząt - ptaków i nietoperzy - i niszczenie im siedlisk podczas remontów, zaskarżających nieuczciwe ekspertyzy, które narażają ptaki na śmierć i bezpowrotną utratę domów.🪷 Potrzebujemy też rozwijać się technologicznie. Sprzęt foto starzeje się, bo mocno go eksploatujemy, wykonując terabajty dokumentacji siedlisk i łamania prawa na placach budowy. Zdjęcia są podstawą każdej naszej interwencji. 🪷Rozsypały się nam lornetki. Od pół roku nie stać nas na odbiór ich z serwisu. Zbieramy też na kamerę termowizyjną, żeby skuteczniej wykrywać i chronić nietoperze.🪷 Fundacja Noga w Łapę ma też na utrzymaniu bezdomne zwierzęta - psy i koty odebrane interwencyjnie, porzucone na ulicach. Opłacamy sterylizację, leczenie i hotele, w których mają czułą i fachową opiekę.🪷Nie mając własnych samochodów środki przeznaczamy też na taksówki lub zwrot kosztów paliwa dla dobrych ludzi, którzy nas podwożą w miejsce interwencji, kiedy odbywa się ona poza Warszawą.🪷 Wpływy z rozliczeń podatkowych od wielu lat są jedynym poważnym dochodem Fundacja Noga w Łapę.Prosimy o pamięć o nas przy wypełnianiu deklaracji PIT.Dziękujemy!Mec. Karolina Kuszlewicz dziękujemy za bezinteresowną rekomendację. To najlepszy dowód uznania dla naszej pracy dla zwierząt. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u

1 miesiąc temu

Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę
Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie! Prosimy, pamiętajcie o nas przy rozliczaniu podatku. Pomóżcie nam chronić i ratować ptaki🐦🦆🦇🦋🐦. Ptasi Patrol założyłam 12 lat temu i do dzisiaj jest moim kochanym "dzieckiem" (oczywiście po dwójce wspaniałych, najdroższych biologicznych dzieci). Powstał z palącej potrzeby ratowania naszych skrzydlatych sąsiadów, którzy mimo chroniących ich przepisów prawnych wciąż masowo giną podczas prac remontowych i innych prac budowlanych, realizowanych bez poszanowania obowiązujących w tym zakresie reguł. Przez te lata udało mi się stworzyć niewielki liczebnie ale kolosalny duchem żeński zespół. który przeprowadził już kilkaset udanych interwencji. Oznacza to, że rzesze ptasich rodziców mogło bezpiecznie odbyć lęgi i wyprowadzić w świat rzesze maluchów i że ich siedliska zostały zrekompensowane tysiącami skrzynek lęgowych, więc nadal będziemy mogli się cieszyć śpiewającym sąsiedztwem. Te nasze interwencje to naprawdę bardzo ciężkie i stresujące zadania, przy czym trzeba podkreślić, że to nasza praca wyłącznie społeczna. Prosimy o wsparcie finansowe głównie na zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwoli nam jeszcze lepiej wykonywać tę robotę oraz na działania edukacyjne (plakaty, ulotki kalendarze i inne). Możesz nam przekazać 1,5% swojego podatku, możesz też wpłacić darowiznę na konto Fundacja Noga w Łapę, w ramach której działa Ptasi Patrol. Nagrodą jest satysfakcja, że będziesz mieć swój udział w sukcesach Ptasiego Patrolu 🙂 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u